ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ในช่วงแรกของการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเป็นส่วนหนึ่งของวังสวนสุนันทาซึ่งเป็นศาลเจ้าและสถานที่พำนักพักผ่อนที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีความยินดีที่จะจัดหาดอกไม้ประเภทต่างๆและ จัดตั้งขึ้นเป็น “สวนสุนันทา” ซึ่งได้รับการตั้งชื่อจากสวนของพระอินทร์ในสวรรค์ดาวดึงส์และพระนามของสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระบรมราชเทวีต่อมาในการปกครองของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 ได้มีการสร้างน้ำหนักเพิ่มเติมเพื่อใช้เป็นที่ประทับสำหรับชั้นใน เจ้านายรวมถึงอาคารที่พักสำหรับผู้เกษียณอายุ 32 น้ำหนักโดยวิมาดาเธอกรมพระสุทธาสินาถปิยมหาราชประดิษฐามีความยินดีที่จะจัดตั้ง “โรงเรียนนิภาการ” ขึ้นที่สวนสุนันทาเพื่อเป็นโรงเรียนสตรีเพื่อสอนลูกสาวที่มีเกียรติ ข้าราชการและผู้ว่าการชั่งตวงวัดต่างๆ

นอกเหนือจากปี พ.ศ. 2475 แล้วยังมีความแตกต่างอย่างมากในระบบการปกครองที่ส่งผลกระทบอย่างมากต่อระบบกูรูแฟชั่นชั้นนำทำให้ตระกูลผู้มีอำนาจ ในสวนสุนันทาต่างพากันออกจากสวนสุนันทาอย่างหวาดผวา ส่งผลให้วังสวนสุนันทาที่สวยงามครั้งหนึ่งถูกปล่อยให้รกร้างขาดการดูแลและโรงเรียนนิภาคารถูกยกเลิกโดยปริยายเมื่ออยู่ในการปกครองของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล วังสวนสุนันทาที่ทรุดโทรมได้รับการบูรณะ สวยงามอีกครั้งครม. มีมติให้ใช้พื้นที่วังสวนสุนันทาให้เกิดประโยชน์โดยเปลี่ยนจากสำนักปกครองเป็นสถานศึกษาและจัดตั้งเป็นสถาบันการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งก่อให้เกิดการพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามาโดยลำดับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาผลิตบัณฑิตที่เน้นความรู้สอนครูปลูกฝังบุคคลให้เรียนรู้อย่างกระตือรือร้น มีผู้รับผิดชอบอนาคตของโลกกับกระแสสากล มีจิตวิญญาณแห่งความท้าทายโดยไม่ต้องกลัวความล้มเหลว

พิธีกรรมเริ่มต้นด้วยหัวหน้านักออกแบบและทีมผู้บริหารวางพานพุ่มถวายบังคมต่อด้วยพิธีบวงสรวงพระมหาราชเจ้าพิธีครูศรีวิสุทธิคุณ (ชวินรังสิพราหม ณ กุล) หัวหน้าแผนกพิธีพราหมณ์หน่วยงานของสำนักพระราชวังอ่านผู้ออกแบบบวงสรวง มหาวิทยาลัยหน่วยงานท้องถิ่นหรือสภารักษาการแทนอธิการบดีและคณะผู้บริหารได้เสียสละจากนั้นสาขาการแสดงศิลปะการต่อสู้ (นาฏศิลป์ไทย) รำบวงสรวงคณะผู้บริหารได้ปล่อยพันธุ์ปลาลงในบ่อปลาหน้ามหาวิทยาลัย มรภ.สวนสุนันทา

หลังจากเสร็จสิ้นพิธีบวงสรวงพระราชาคณะแล้วได้ประกอบพิธีสงฆ์บำเพ็ญกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตนรวมทั้งเทพยดาและเทพยดาที่ครอบคลุมพื้นที่วิทยาเขตนครปฐมพระครูบวรธรรมานุสิฐ (สารปวโร) พระสงฆ์พุทธมณฑลและคณะสงฆ์วัดมะขาม นครปฐม 10 รูปพระ. เสร็จสิ้นการถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ผู้เข้าร่วมในพิธีดอกไม้ธูปเทียนพระสงฆ์แสดงความยินดีกับผู้เข้าร่วมพิธีหลั่งน้ำสังข์เพื่อรับพรจนจบพิธีกรรม
“มหาวิทยาลัยประเภทสังคมดีนิ้ว

รักษามหาวิทยาลัยอันดับ 1 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏและมีลักษณะงานของสวนสุนันทาในด้านการสอนการวิจัยการบริการวิชาการและส่งเสริมสาขาวิชาศิลปะการต่อสู้และวัฒนธรรม

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *